Daniël van Dommelen

Netherlands

Muskathlon Vereinigte Republik Tansania 2019 42 km

Daniël van  Dommelen
Aktueller Spendenstand von Daniël
€ 0
€ 12,460
€ 10,000

(ENGLISH BELOW)

Hoe rijk gezegend zijn wij hier in Nederland!
Nadat ik in 2014 mee heb mogen doen aan de Muskathlon in Oeganda, is dit besef bij mij gekomen. Ik heb daar extreme armoede met mijn eigen ogen gezien. Het heeft me doen beseffen hoeveel impact een deelnemer van de Muskathlon heeft op de armoede in de wereld.

Ik ben in Oeganda op bezoek geweest bij een familie thuis waarvan een kind in het lokale Compassion project was opgenomen. Het kind ontving onderwijs, medische hulp, emotionele en sociale groei en geestelijke vorming. Wat een impact dat had op die familie! Het hele gezin had door één kind hoop en verwachting voor de toekomst, waar voorheen helemaal geen sprake van was. De cirkel van armoede is gebroken voor dat kind!

Voordat ik Uganda bezocht had ik geen goed beeld van wat er daadwerkelijk met het opgehaalde geld gedaan werd. Daar heb ik mogen zien wat de steun van ons 'rijke' mensen heeft op de desbetreffende omgeving, bevolking en de ontwikkeling van het land zelf. Geloof me, we maken echt het verschil.

Armoede is te verslaan, door kinderen één voor één te helpen.

Ik heb besloten om te strijden voor gerechtigheid door het rennen van deze marathon en zo een stem te zijn voor mensen die geen stem hebben in de wereld. 

Met de deelname aan de Muskathlon ga ik voor een financiële uitdaging om €10.000,- aan sponsorgeld te verwerven. 

Hoe u een impact kunt hebben op armoede in deze wereld?

Sponsor een kind voor 'slechts' €1,- en 10 cent per dag, zodat dit kind naar school kan gaan en op alle gebieden van het leven les mag ontvangen. Met deze kleine bijdrage geeft u een kind hoop voor de toekomst. U geeft het de kans om wat van het leven te maken, zoals wij die hier ook ontvangen. 

Elk gesponsord kind geld als 1000 euro op mijn teller. 

U kunt ook een eenmalige bijdrage doneren om zo onze gezamelijke missie te ondersteunen en het verschil te maken!

Ik ga de sportieve uitdaging aan om in oktober 2019 een marathon te rennen en hiermee een tegenprestatie te leveren voor uw steun.

U kunt iemand de cruciale handreiking geven om de cyclus van armoede te breken!!!

Helpt u ook mee?

 

English

 

How blessed are we here in Europe!


I realised this after I participated in the Muskathlon 2014 in Uganda. There I saw extreme poverty with my own eyes. This made a big impression on me. It made me realize how much impact a participant of the Muskathlon has on peoples lives.

When in Uganda, I visited a family at their home of which one of their children was part of the local Compassion project. The child received education, medical help, emotional and social growth and spiritual education. Such an impact it had on that family! Because of one child, the whole family had hope for the future. For this child the cycle of poverty is broken!

Before visting Uganda I didn't have a clear idea of what was actually being accomplished with the money raised. In Uganda I could see and experience what the support of us wealthy people has on the environment, population and development of the country itself. Trust me, we're really making the difference. 

Poverty can be defeated by helping children one by one.

I decided to commit myself to fighting for justice by running this marathon.

With my participation in the Muskathlon I am facing a financial challenge to acquire €10.000,- in sponsoring money.

How you can have an impact on poverty in this world?

Sponsor a child for just €1,- and 10 cents a day, so this child can go to school and receive education in all areas of life. Through this holistic help they are given the chance of a future without poverty. You give it a chance to make something of life, as we also received. What is small to us, can be of very big importance to people in extreme poverty...

Each sponsored child counts as 1000 euros on my counter.

You can also donate just a one-time contribution to support our common mission and make the difference!

I will be taking up the sports challenge to run a marathon in October 2019 and thus provide a counterpart to your support.

You can give someone the crucial helping hand to break out of the cycle of poverty!!!

Are you willing to help?

 

Ich werde laufen für Compassion Starting a wave of justice

Compassion Speak up for children in poverty!

Sponsor einer der Kindern (€ 30, - im Monat)
Dies gilt für € . 1.000 , - für Daniël ist Muskathlon .