Log in als Muskathleet

Word ook een Muskathleet!

Algemene Voorwaarden

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de volgende algemene
voorwaarden:

 

Download hier de algemene voorwaarden. Deze bevatten belangrijke, logische en praktische instructies voor je Muskathlon reis, dus lees deze! Bij aanmelding voor een Muskathlon verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden en handel je hier naar.

 

1. Inleiding

De Muskathlon is een ultieme uitdaging op een extreme locatie en wordt georganiseerd door Stichting de 4e Musketier. De 4e Musketier werkt samen met een of meerdere ‘Proud Partners’, dit is het goede doel waarvoor geworven wordt.

De Muskathlon is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is het brengen van gerechtigheid, waarbij er één dag van de reis gewijd wordt aan de Muskathlon. In een enkel geval kan dit afwijken. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen onrecht.

In het vervolg van deze voorwaarden wordt de Muskathlon ook aangeduid als ‘de reis’.

In alle voorkomende gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Inschrijving

Inschrijving als deelnemer vindt plaats na aanmelding via de website www.muskathlon.com en een eerste aanbetaling van €100,-. Na deze betaling wordt de persoonlijke fondswerfpagina vermeld in het deelnemersoverzicht op de website. De inloggegevens ontvangt de deelnemer direct na de aanmelding automatisch per e-mail. (Bij betaling online is de pagina direct zichtbaar, indien de aanbetaling via bank wordt overgemaakt, is de pagina zichtbaar na handmatige verwerking.)

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

De minimale leeftijd voor deelname aan de Muskathlon is 18 jaar. Deelnemers van 16 of 17 jaar dienen vergezeld te worden door een ouder/verzorger als deelnemer.

Voor deelname aan de Muskathlon is het verplicht om over een medische verklaring te beschikken. Deze verklaring wordt verkregen door het invullen van een medische vragenlijst en een lichamelijk onderzoek bij een arts naar keuze (vragenlijst en afhandeling volgt via de persoonlijke pagina van de deelnemer na aanmelding). Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de medische verklaring. Indien hier kosten aan verbonden zijn, is dit voor eigen rekening van de deelnemer.  

De 4e Musketier heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren.

Voor de Muskathlon geldt een minimumaantal deelnemers. De 4e Musketier behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de reis te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de deelnemer hierover uiterlijk 6 maanden vóór vertrek geïnformeerd. Allereerst zal geprobeerd worden om de reis naar een andere datum of een ander land plaats te laten vinden. Mocht de deelnemer uitdrukkelijk aangeven niet mee te willen met een andere reis, dan zullen het aanbetaalde voorschot en evt. overige reisgelden worden gerestitueerd. Kosten anders dan de reisgelden die door de deelnemer zijn gemaakt, zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

In geval van overmacht heeft de 4e Musketier het recht de reis te annuleren of voor of tijdens de reis aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van reisgelden plaatsvinden.

 

3. Sponsorgeld

Van elke deelnemer wordt verlangd dat hij alles in het werk zal stellen om de doelstelling van het bijeenbrengen van €10.000,- sponsorgeld te behalen. Een deelnemer die voor Proud Partner Compassion werft, kan tevens een sponsor zoeken voor een kindje. Eén kind telt mee voor €1.000,- sponsorgeld. Bij Open Doors bestaat de mogelijkheid een vaste donateur a 7 euro per maand voor 3 jaar te werven die meteen voor 252 euro mee telt in de fondswerving. Voor THDV een vergelijkbare regeling.


De barometer op de website wordt bij online betalingen dezelfde dag nog bijgewerkt. Doordat verwerking van de sponsorkinderen bij Compassion plaatsvindt en aanmeldingen maandelijkse sponsoring bij Open Doors, zijn de verwerking van deze bijdragen niet direct zichtbaar op de barometer. Deze en overige machtigingen en bankboekingen die handmatig buiten de fondswerfpagina om zijn gedoneerd, hebben een doorlooptijd van 1-4 weken (gemiddeld 2 weken).

10% van het sponsorgeld is bedoeld ter dekking van de kosten en promotie van de Muskathlon.

 

4. Reissom

De deelnemer dient, in aanvulling op de fondsenwerf doelstelling van €10.000,-, de kosten van de reis (reissom) en de (vlieg)ticketprijs zelf te betalen. De hoogte van de reissom en het ticketprijs zijn opgenomen op de website van de Muskathlon en zullen volgens het betaalschema uit artikel 5 moeten worden voldaan.

De ticketprijs is zo realistisch mogelijk begroot, maar wordt pas definitief 100 dagen voor vertrek. Een afwijking van de begrootte ticketprijs wordt met de deelnemers gecommuniceerd.

De 4e Musketier behoudt zich het recht voor de reissom aan te passen indien de kosten substantieel afwijken van de in de begroting opgenomen kosten. Indien de 4e Musketier van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gebracht.

Aanvullende kosten die niet zijn inbegrepen in de reissom zijn onder andere:

 • Reiskosten naar voorbereidings- of informatieavonden.
 • Materiaal dat deelnemers zelf willen aanschaffen (loop- of fietskleding, fiets, hardloopschoenen, sportvoeding, e.d.).
 • Postzegels voor het opsturen van machtigingskaarten.
 • Eventueel verlengen van een paspoort (deze moet minimaal een half jaar na aankomst in het land van deelname geldig zijn).
 • Afhankelijk van het land: kosten voor een visum.
 • Kosten van inentingen en indien gewenst DEET (anti-muggen-spray) e.d..
 • Kosten voor een sportmedische keuring, wanneer de eigen huisarts hier niet aan mee wil werken. Tip: er zijn aanvullende zorgverzekeringen die deze kosten (deels) dekken.
 • Vervoer van een fiets (afhankelijk van land meestal €100,- enkele reis).
 • Bij deelname voor Compassion: opvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • De reissom is gebaseerd op twee- of meerpersoonskamers. Alleenreizenden worden bij iemand anders ingedeeld, tenzij bij inschrijving een éénpersoonskamer wordt aangevraagd. Voor een eenpersoonskamer is een aanvullende reissom verschuldigd.
 • Met dieetwensen kan in veel gevallen rekening worden gehouden, na voorafgaande opgave aan de 4e Musketier. De volledige uitvoering hiervan kan echter niet worden gegarandeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer en dienen op de plaats van bestemming te worden betaald.
 • Op elke vlucht mag de deelnemer een bepaald aantal kilo’s aan bagage meenemen. De hoeveelheid en het aantal stuks verschilt per luchtvaartmaatschappij en bestemming. Overschrijding van het maximaal aantal mee te nemen kilo’s bagage is voor rekening van de deelnemer. Hoeveel stuks en kilo bagage de deelnemer mag meenemen wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. De 4e Musketier is gerechtigd om af te wijken van de maximaal aantal mee te nemen stuks en/of kilo’s bagage, zodat nog een aantal projectspullen meegenomen kan worden.

 

5. Betaling en annulering

Annulering geschiedt via het contactformulier op de website.

https://www.muskathlon.com/nl-nl/contact of https://de4emusketier.nl/contact

 • De deelnemer dient een bedrag van €300,- te voldoen bij aanmelding.
 • 25% van de reissom en ticketprijs moet door elke deelnemer negen maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.
 • 50% van de reissom en ticketprijs moet door elke deelnemer zes maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.
 • 100% van de reissom en ticketprijs moet door elke deelnemer drie maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.
 • Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten €100,-.
 • Bij annulering binnen negen maanden voor de start van de Muskathlon betaalt de deelnemer 25%.
 • Bij annulering binnen zes maanden voor de start van de Muskathlon betaalt de deelnemer 50%.
 • Bij annulering binnen drie maanden voor de start van de Muskathlon betaalt de deelnemer 100%.

De annuleringskosten dekken gemiddeld de kosten van aan- en afmelding, verwerking van vragen en donaties, indirecte kosten van de organisatie, annuleringskosten die door vliegtuigmaatschappijen en hotels worden doorberekend voor het annuleren van een ticket, hotelkamer e.d.

Bij annulering kunnen sponsorgelden en/of reissombetalingen niet meegenomen worden naar een volgend jaar/Muskathlon.

 

6. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem toegebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar de Muskathlon plaatsvindt en die dekking biedt voor dit evenement.

Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar de Muskathlon plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten.

De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in het land waar de Muskathlon plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

 

7. Media

Tijdens de Muskathlon en de reis worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

 

8. De Muskathlon

De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de projectleider en de door 4e Musketier ingezette vrijwilligers en medewerkers en de politie op te volgen.

De 4e Musketier zorgt voor medische begeleiding en neemt in de meeste gevallen een eigen arts mee tijdens de reis. Deze arts is bevoegd om tijdens de Muskathlon het besluit te nemen de deelname van een deelnemer te beëindigen indien voortzetting naar de mening van de arts niet meer verantwoord is.

De 4e Musketier kan besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit de Muskathlon te halen indien deze limieten niet gehaald worden.

Deelnemers dienen de projectleider te informeren als zich onverhoopt zaken voordoen, die ongewenst zijn.

Deelnemers kunnen de 4e Musketier niet aansprakelijk stellen indien zij verdwalen tijdens de Muskathlon.

De 4e Musketier kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de Muskathlon geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de 4e Musketier, noodzakelijk maakt.

De 4e Musketier behoudt zich tevens het recht voor om start­- en/of finishtijden te veranderen.

Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de reissom, de ticketprijs en sponsorgeld. De deelnemer is verplicht om tijdens de trainingen gedurende de reis en op de Muskathlondag het door de organisatie verstrekte Muskathlon ren hemd, t-shirt of fietsshirt te dragen.

De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

Het dragen van vuurwapens en het gebruik van drugs is verboden.

 

9. Klachten

De 4e Musketier is er van overtuigd dat de aangeboden reis in de juiste verhouding staat tot de reissom. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de projectleider te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer de klacht binnen één maand na terugkeer in te dienen bij de 4e Musketier via muskathlon@de4emusketier.nl.

 

10. Aansprakelijkheid

Deelname aan de Muskathlon is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

De 4e Musketier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Muskathlon. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de Muskathlon of de reis, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

De deelnemer verklaart bij voor de start van de Muskathlon:
• dat de deelnemer een (sport)medische keuring heb ondergaan;
• dat de deelnemer zowel geestelijk als lichamelijk in staat ben om deel te nemen aan de Muskathlon;
• dat de deelnemer de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan de Muskathlon en deze accepteer;
• dat de arts het recht heeft om, wanneer hij/zij verdere deelname onverantwoord acht, mij uit te sluiten van verdere deelname aan de Muskathlon.
• dat de arts in noodgevallen en wanneer ik zelf hiertoe niet in staat ben medische beslissingen mag nemen. Indien mogelijk zal dit altijd in overleg zijn met een gemachtigde van het thuisfront (opgegeven In Case of Emergency-gegevens);
• dat de deelnemer de 4e Musketier, de arts en Compassion NL/Open Doors vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de Muskathlon als gevolg van:
   - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan;
   - bewust negeren van instructies.